ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ενημέρωση για την προστασία των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων τους ενόψει της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παρακαλούμε τους γονείς και τους κηδεμόνες να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της φοίτησης του παιδιού σας στο σχολείο μας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας. 

 

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία

Το σχολείο μας επεξεργάζεται (λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: 

1) Στοιχεία του παιδιού σας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, πιστοποιητικό γέννησης κ.λπ.). 
2) Δικά σας στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα). 
3) Πληροφορίες για ενδεχόμενα προβλήματα υγείας του παιδιού σας (αλλεργίες, λιποθυμικές τάσεις, φαρμακευτική αγωγή κλπ.) που εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να μας γνωρίσετε, υπό την προϋπόθεση ότι θα παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους σε επόμενο ξεχωριστό πεδίο.
4) Πληροφορίες για την ασφαλή συμμετοχή του παιδιού σας στις δραστηριότητες του σχολείου του.
5) Φωτογραφίες και/ή βίντεο του παιδιού σας κατά τη φοίτησή του στο σχολείο καθώς και από εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου υπό την προϋπόθεση ότι θα παράσχετε τη συγκατάθεσή σας σε επόμενο ξεχωριστό πεδίο).

Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας
Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας
Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων:
Δικαιώματα των γονέων/κηδεμόνων:

Έρμου 16-18, Βύρωνας 16233

τηλ 2107666996

Fax 2107667787